वयम् अस्मदीय-ध्वनिशक्तेः उपयोगं कुर्याम

तन्त्रांशम् अवारोपयत

आह्वानं प्रेषयत

READ or WATCH

उपयोक्तारः स्वाभिप्रायं स्वीयेन विशिष्टेन ध्वनिना एव यथा कुर्युः तादृशम् अवसरं प्रकल्प्य हूट् सामाजिक-माध्यमं भवद्भ्यः व्यक्तित्वस्य अनुभवस्य च पुनर्नवीकरणाय साहाय्यं करोति

हूट्-मुख्यांशाः

स्वीयं ध्वनिम् उपयुज्य चिन्तनानि,
अभिप्रायाः इत्यादीनि
प्रकटयत ।  60 क्षणान्
यावत् हूट्-कुरुत ।
60 क्षणपरिमितानि
पूर्वमुद्रितानि
ध्वनि-हूट्स्
आरोपयत
साक्षात्-सन्देशाः
इव साक्षात्-हूट्स्
हूट्स् इत्येतेषां
ध्वनियोजनं
चित्रसंयोजनं च
प्रचारः,
पुनः-हूट्-करणम्
तथा ध्वनि-प्रतिक्रिया
द्वारा प्रतिस्पन्दः
प्रतिबन्धं विना
स्वचिन्तनाविष्करणस्य
उत्तमः मार्गः
वैयक्तिकाः सार्वजनिकाः
च समूहाः
परिशीलितत्व-प्राप्त्यै
दोषसम्भावनारहितः
परिशीलनक्रमः
समग्र-गौप्यरक्षणम्
पीडनादिभ्यः
शून्यसहिष्णुतायाः
दृढं मापनम्
नियमोल्लङ्घनानाम्
असम्बद्ध-हूट्स्
इत्येतेषां
च प्रतिवेदनम्

हूट् किमर्थम्? •

  • महामार्युत्तरं यन्त्रपटलदर्शनालस्य
  • पद-केन्द्रित-सामाजिकमाध्यमवेदिकानाम् अमानुषः स्वभावः
  • यदाकदापि यतःकुतश्चिदपि स्वीयया अनुकूलया भाषित-भाषया हूट्-क्रियताम्

तन्त्रांशम् अवारोपयत

Submit your Application